STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU HANDLU ZAGRANICZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ “KORPORACJA HZ”
tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Konwent w dniu 3 czerwca 2009r.
PREAMBUŁA
Korporacja HZ kontynuuje tradycje oraz dorobek 44 lat działalności Wydziału Handlu Zagranicznego. Działalność dydaktyczna i naukowa Wydziału w latach 1949 -1993 związana była ze Szkołą Główną Służby Zagranicznej oraz Szkołą Główną Planowania i Statystyki, która w 1989 roku powróciła do historycznej nazwy Szkoły Głównej Handlowej. Kolejne roczniki absolwentów i kadra naukowa Wydziału były i są zaangażowane w umiędzynarodowienie i rozwój polskiej gospodarki, budowanie jej pozycji w stosunkach z krajami Unii Europejskiej oraz gospodarką światową.
I. Postanowienia ogólne
§1
Pomiędzy przystępującymi do niniejszego Statutu tworzy się, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej "Korporacja HZ", zwane dalej "Korporacją HZ".
§2
Terenem działalności Korporacji HZ jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
§3
Siedzibą Korporacji HZ jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Kiedykolwiek w niniejszym Statucie jest mowa o Szkole Głównej Handlowej rozumie się pod tym także Szkołę Główną Planowania i Statystyki oraz Szkołę Główną Służby Zagranicznej.
§5
Korporacja HZ może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.
§6
Korporacja HZ posiada osobowość prawną.
II. Cele Korporacji i sposoby ich realizacji.
§7
Celem Korporacji HZ jest inicjowanie i wspieranie aktywnego udziału osób (fizycznych i prawnych) oraz innych instytucji w wyborze, podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej i zawodowej - z zakresu ekonomii i zarządzania na obszarze Unii Europejskiej.
§8
Korporacja HZ realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie współpracy środowisk naukowych (w tym akademickich) na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz udzielanie merytorycznej, organizacyjnej i finansowej pomocy w tym zakresie;
2. udzielanie organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej pomocy osobom lub instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w działalność objętą § 7 oraz osobom (fizycznym i prawnym) lub instytucjom zamierzającym podjąć taką działalność, w tym osobom lub instytucjom pochodzącym z rejonów najuboższych Polski - również w celu zmniejszenia zjawiska bezrobocia);
3. popularyzację działalności i osiągnięć polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w § 7, w tym wśród społeczności lokalnych;
4. udzielanie organizacyjnej, rzeczowej i finansowej pomocy w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zarządzania, inwestycji i pozyskiwania kapitałów, w tym w ramach współpracy z organizacjami rządowymi, samorządowymi i wspólnotowymi oraz z zakresu realizowania korzyści wynikających z integracji europejskiej;
5. udzielanie organizacyjnej, rzeczowej i finansowej pomocy w podejmowaniu działań mających na celu wspieranie osób i instytucji pochodzących ze środowisk lub rejonów najuboższych, w zakresie podejmowanych przez takie osoby lub instytucje działalności w obszarach wskazanych w § 7, w tym w zakresie wspierania takich osób lub instytucji w zakresie integracji z Unią Europejską;
6. udzielanie organizacyjnej, rzeczowej i finansowej pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, w tym dzieciom i młodzieży, zainteresowanym zaangażowaniem w działalność z jednego z obszarów wskazanych w § 7, w tym fundowanie nagród i stypendiów;
7. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi w zakresie objętym celem Korporacji HZ
8. organizowanie i pomoc w organizowaniu (merytoryczna, rzeczowa lub finansowa) sympozjów, konferencji, paneli dyskusyjnych, których przedmiotem jest realizacja celu Korporacji HZ
9. współpraca z mediami, instytucjami publicznymi, samorządowymi i opiniotwórczymi w zakresie popularyzacji realizacji celu Korporacji HZ;
10. skupianie wokół celu Korporacji HZ osób mających wpływ na kształtowanie zasad rozwoju działalności gospodarczej i nauki zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.
§9
1. Działalność Korporacji opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla realizacji swoich celów Korporacja może zatrudniać osoby spoza członków Korporacji.
III. Władze Stowarzyszenia, ich kompetencje i organizacja.
§10
Władzami Stowarzyszenia są: walne zebranie członków, zwane dalej Konwentem, Zarząd zwany dalej Radą, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński oraz Wielka Ława.
§11
1. Konwent jest najwyższą władzą Korporacji.
2. Konwent zbiera się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Konwent jest zwoływany przez Radę z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/10 członków Konwentu. Konwent musi być zwoływany nie później niż w ciągu 6 tygodni od otrzymania w tej sprawie wniosku.
§12
1. Uchwały Konwentu są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Konwent może być zwołany za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską, pocztą mailową lub innymi środkami wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Konwentu.
3. W zawiadomieniu o Konwencie winna być podana informacja o miejscu i terminie zwołania wraz z porządkiem obrad. Podejmowanie uchwał w sprawach nie przewidzianych w rozesłanym członkom porządku obrad jest możliwe, jeżeli w Konwencie bierze udział więcej niż połowa członków Korporacji. W tym trybie nie mogą być podjęte uchwały w sprawie uzupełnienia składu, odwołania i wyboru władz Korporacji, jak również zmiany Statutu.
4. Członkami Konwentu są wszyscy członkowie Korporacji.
5. Każda stowarzyszona osoba posiada 1 głos.
§13
Do wyłącznej kompetencji Konwentu należy:
 1. 1. określenie głównych kierunków działalności Korporacji,
 2. 2. wybór Rady,
 3. 3. wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. 4. udzielanie Radzie absolutorium po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. 6. nadawanie członkostwa honorowego,
 7. 7. uchylanie uchwał Rady,
 8. 8. pozbawienie członkostwa honorowego,
 9. 9. nadawanie godności Honorowego Prezydenta.
§14
1. Rada składa się z 4 /czterech/ do 12 dwunastu/ członków, w tym przewodniczącego zwanego Prezydentem oraz Kanclerza i Skarbnika. W skład Rady wchodzi również Honorowy Prezydent.
2. Rada jest wybierana przez Konwent. Kadencja Rady trwa pięć lat, z wyjątkiem Honorowego Prezydenta, którego kadencja jest dożywotnia; członkowie Rady mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Do kompetencji Rady należy kierowanie działalnością Korporacji, reprezentowanie jej na zewnątrz i ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Konwentu upoważnieni są dwaj członkowie Rady działający łącznie.
5. Przewodniczący Rady zwołuje Radę, która zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Rada decyduje zwykłą większością głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos przewodniczącego, z zastrzeżeniem szczególnego uprawnienia Honorowego Prezydenta do wniesienia sprzeciwu.
7. Honorowy Prezydent ma prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwał Rady naruszających postanowienia Statutu lub sprzecznych z celami Korporacji. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że uchwała traci moc. Wniesienie sprzeciwu przed podjęciem uchwały w stosunku do jej projektu powoduje, że projekt uchwały nie podlega głosowaniu.
§15
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Korporacji.
2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności Korporacji. Kontrola taka dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku przed Konwentem Korporacji.
3. Komisja Rewizyjna może występować do Rady z wnioskami dotyczącymi działalności Korporacji. Na takie wnioski Rada powinna niezwłocznie odpowiadać.
4. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Konwent.
5. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. Kadencja pierwszej Komisji trwa 1 rok.
7. Sprawozdania ze swej działalności Komisja składa przed Konwentem.
§16
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
2. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Konwent na okres pięciu lat. Kadencja pierwszego składu Sadu trwa jeden rok.
3. Sąd Koleżeński jest organem uprawnionym do rozpoznawania i rozstrzygania sporów powstających w Korporacji. W sprawach spornych Sąd Koleżeński orzeka na podstawie słuszności i przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym, podejmując uchwały zwykłą większością głosów.
5. Sąd Koleżeński może orzec w stosunku do członka Korporacji udzielenie upomnienia, nagany lub zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 1 roku.
6. Od decyzji Sadu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Wielkiej Ławy.
§17
1. Wielka Ława składa się z członków Rady, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Wielkiej Ławy są najwyższą władzą Korporacji między Konwentami.
2. Wielka Ława zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku. Uchwały Wielkiej Ławy zapadają na posiedzeniach zwoływanych przez Wielką Ławę z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego większości 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu.
3. Zakres kompetencji Wielkiej Ławy obejmuje obok innych rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady w sprawach członkowskich oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
§18
Uchwały władz Korporacji, w przypadkach kiedy nie określono inaczej, zapadają zwykłą większością głosów.
IV. Członkostwo
§19
Członkami Korporacji są: członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, sympatycy.
§20
1. Członkami zwyczajnymi mogą być absolwenci i pracownicy naukowi Wydziału Handlu Zagranicznego oraz pracownicy naukowi Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej oraz absolwenci Szkoły Głównej Handlowej, którzy obronili pracę magisterską na studiach stacjonarnych pod kierunkiem promotora zatrudnionego w Kolegium Gospodarki Światowej, absolwenci studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej oraz doktorzy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali stopień naukowy decyzją Rady Kolegium Gospodarki Światowej.
2. W sprawie przyjmowania nowych członków organem właściwym jest Rada.
3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Korporacji podejmuje Rada większością głosów na pisemny wniosek kandydata poparty rekomendacją dwóch członków prowadzających, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
4. Od uchwały odmownej przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Wielkiej Ławy.
5. Wielka Ława rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu.
§21
1. Członkami honorowymi Korporacji może być osoba, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej bądź Korporacji.
2. Organem właściwym do nadawania godności honorowych jest Konwent działający na wniosek Rady. Uchwały w tej sprawie podejmuje Konwent większością głosów.
§22
1. Sympatykami Korporacji mogą być osoby fizyczne lub prawne uznające cele Korporacji bądź zainteresowane jej rozwojem i deklarujące opłacanie składek lub materialne wspieranie Korporacji w innej formie.
2. Organem decydującym o przyjęciu na członka wspierającego jest Rada działająca na wniosek członka Korporacji.
V. Prawa i obowiązki członków.
§23
1. Członkowi zwyczajnemu Korporacji przysługuje:
 1. 1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz,
 2. 2/ prawo zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Korporacji,
 3. 3/ prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Korporację,
 4. 4/ prawo korzystania w pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Korporację,
 5. 5/ prawo noszenia odznaki Korporacji.
2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz.
3. Sympatycy mają prawo:
 1. 1/ uczestniczenia w Konwencie z głosem doradczym,
 2. 2/ prawo zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Korporacji,
 3. 3/ prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Korporację,
 4. 4/ prawo korzystania z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Korporację.
§24
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:
 1. 1/ realizowania celów statutowych,
 2. 2/ stosowania się do postanowień Statutu i uchwał władz Korporacji,
 3. 3/ przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia,
 4. 4/ regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę.
2. Sympatycy mają obowiązek regularnego opłacania składek.
V. Ustanie członkostwa.
§25
Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:
 1. 1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie władzom Korporacji,
 2. 2/ wykluczenie z Korporacji w przypadku poważnego naruszenia Statutu i uchwał Korporacji,
 3. 3/ skreślenia z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 3 lata.
§26
1. Organem powołanym do wykluczenia z Korporacji członka zwyczajnego jest Rada.
2. Uchwała o wykluczeniu powinna być poprzedzona udzieleniem zainteresowanemu upomnienia sformułowanego na piśmie i określającego szczegółowo rodzaj naruszenia.
3. Od uchwały Rady przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Wielkiej Ławy.
4. Wielka Ława w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania podejmuje uchwałę w sprawie złożonego odwołania.
§27
Ustanie członkostwa honorowego następuje w wyniku:
 1. 1/ dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Rady Korporacji,
 2. 2/ wykluczenie przez Konwent w przypadku uporczywego naruszania Statutu.
§28
Ustanie członkostwa wspierającego następuje w wyniku:
 1. 1/ dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Rady Korporacji,
 2. 2/ wykluczenie przez Radę Korporacji.
 3. 3/ uchwała o wykluczeniu powinna być poprzedzona udzieleniem upomnienia formułowanego na piśmie.
§29
1. Działalność Korporacji jest finansowana z dochodów pochodzących z:
 1. 1. składek członkowskich,
 2. 2. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz zapisów i spadków,
 3. 3. dochodów własnych z wydawnictw, imprez, działalności usługowej,
 4. 4. dotacji, subwencji i innych przysporzeń udzielonych przez państwowe i samorządowe osoby prawne i jednostki organizacyjne
2. W przypadku rozwiązania Korporacji o przeznaczeniu jej majątku decyduje uchwała Konwentu.
3. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu władz Korporacji, uchwały na wniosek swojego przewodniczącego podejmują odpowiednio Rada, komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński na czas do najbliższego posiedzenia Konwentu. Władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie wyższej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§30
Korporacja HZ nie może:
 1. a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Korporacji HZ w stosunku do członków organów Korporacji HZ lub pracowników Korporacji HZ oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywać majątku Korporacji HZ na rzecz członków organów Korporacji HZ lub pracowników Korporacji HZ oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Korporacji HZ lub pracowników Korporacji HZ oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Korporacji HZ lub pracownicy Korporacji HZ oraz ich osób bliskich.
§31
1. Zmiany Statutu dokonuje Konwent w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
2. Zmiany Statutu otrzymują moc obowiązującą po odpowiednim zarejestrowaniu.
§32
Korporacja może zostać rozwiązana na mocy uchwały podjętej przez Konwent większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Korporacji HZ.